Blog Archives

Protestlista

protestlista

Namninsamlingen mot vindkraft på Ornö avslutades den 1 juli 2012, den samlade 232 namn. Så här löd texten: NEJ till vindkraftverk på Ornö! Kommunen planerar att etablera maximalt 50 vindkraftverk på Ornö; 25 på södra och 25 på norra ön.

Posted in Nyheter

Den bästa placeringen av vindkraftverk

Farjan_fotomontage

Användningen av Stockholms skärgård är såväl en lokal som regional fråga. Andra kommuner har haft synpunkter på de aktuella planerna och Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett flera områden ute till havs som Riksintresse för vindkraft. Ornöborna har inget emot

Posted in Nyheter

Vindkraft & framtid

Vastergarden_fotomontage_600x400

Ornö är en ö med en bofast befolkning om cirka 300 personer men sommartid flerfaldigas befolkningen genom turister, fritidshusanvändarna med gäster m.fl. Den bofasta befolkningen och fritidsboende är beroende av varandra; fritidsboende kan nyttja servicen på ön med butik, hantverkare,

Posted in Nyheter

Vindkraftverk & arbeten

Tumbnail_vindkraft_1

Vindkraftverken kommer inte att skapa några arbetstillfällen på Ornö, men kan tvärtom minska möjligheterna till arbete då öns attraktion minskas. Installationerna sköts av leverantörerna.

Posted in Nyheter

Vindkraft och turism

Tumbnail_vindkraft_1

Beträffande turistnäringens påverkan av vindkraftverk har Norconsult vidare angett följande i framtaget planeringsunderlag ”Huruvida vindkraftverken är tydligt exponerade vindkraftverk har betydelse för hur turismen påverkas. Det finns exempel på vindkraftparker i vackra landskap, bl.a. i Skottland, som lockar många turister.”

Posted in Nyheter

Friluftslivets påverkan

Orno_solnedgang_2

Stockholms skärgård och Ornö är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Genom anläggande av vindkraftverk med dess vägar, ledningar och anläggningar kommer friluftslivet att begränsas genom minskade möjligheter till t.ex. ostörd vandring i skogen, bär och svampplockning m.m.

Posted in Nyheter

Landskapsbild

Tumbnail_vindkraft_2

Vindkraftverk är en främmande syn i Stockholms skärgård och de planerade vindkraftverken kommer att synas över en stor del Stockholms Södra Skärgård och utgöra en förfulning av kulturlandskapet. Vindkraftverken kommer att synas tydligt även nattetid med blinkande röda ljus i

Posted in Nyheter