Bredband på Ornö

fiber

Goda telekommunikationer och bra bredband är en förutsättning för en positiv utveckling av vårt Ornö. Snart försvinner vårt kopparnät. Ersättningen får vi fixa själva.

De två föreningarna Ornö Skärgårds Intresseförening (OSIF) och Föreningen Ornöborna (FOB) påbörjade tillsammans med några entusiaster arbetet med att utreda vad som krävs för att vi ska få telekommunikationer i toppklass.

Föreningen Ornö Fiber har nu bildats med syfte att etablera ett optiskt fibernät på Ornö. Sedan hösten 2012 har Ornö Fiber en egen hemsida som vi hänvisar till för aktuell information om behov, teknik och ekonomi kring fibernät.

Där finns information om: Varför räcker inte 4G, vad behövs för HD TV, och framför allt anmäl ditt intresse.

Om det ska bli ett fibernät krävs att tillräckligt många visar intresse, anmäl dig!

Tagged with:
Posted in Nyheter

Årsstämman 2012

Bild årsm 2012

I år firar Föreningen Ornöborna 10-års jubileum, så årsmötet avhölls i lite festligare former med extra förplägnad. Vänner från OSIF var inbjudna.

Bertil och Claudia avslutade dagen med en mycket uppskattad musikstund.

 

 

 

Protokoll fört vid Föreningen Ornöbornas årsstämma den 19 maj 2012.
§1. Till mötesordförande valdes Per –Erik Åkerman

§2. Till sekreterare för mötet valdes Dagmar Forne

§3. Justeringsmän Berit Lundberg och Inga-Britt Bäck

§4. Konstaterades att årsstämman är behörigen utlyst

§5. Närvarolista gick runt. Se sep. bilaga.

§6. Fastställande av dagordning

§7. Verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes

§8. Revisionsberättelse lästes upp och godkändes

§9. Resultaträkning fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10. Beslöts att inget arvode ska utgå till styrelsen

§ 11 Beslöts enligt Valberedningens förslag, se bilaga. Antalet ledamöter är även i fortsättningen 10.

§12. Val av ordförande: Bo Granström omvaldes på 1 år

§13. Val av vice ordförande: Per Erik Åkerman omvaldes på 1 år.

§14. Övriga funktionärer: Lars Lundfeldt adjungerades som föreningens historiker.

§15 Revisor Maj Britt Andersson

§16 Revisorsuppleant Lillian Ekström

§17 Valberedning:Berit Lundberg nyvaldes på 1 år och Ing-Marie Berg Granström omvaldes på 1 år

§18 Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor för 2013, varav 25 kronor går till Sjöräddningen.

§19 Övriga ärenden:

Den föreslagna sammanslagningen mellan Föreningen Ornöborna och Ornö Skärgårds Intresseförening (OSIF) diskuterades.

Förslag från företrädarna för OSIF Per Fridén och Bert Melén att båda föreningarna skulle läggas ner och en ny organisation med ny styrelse och nya, förhoppningsvis yngre medlemmar skulle bildas framfördes.

En tanke är att en ny organisation ska emanera ur Framtidsgruppen, som både Ornöborna och OSIF är engagerade i. Den nya konstellationen får ta ställning till ev. medlemskap i Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO)

En hake i sammanhanget är att de föreningar som ingår i SIKO bara ger fastboende skärgårdsbor rösträtt.

Frågan bordlades.

§ 20 Mötet avslutades

 

 

Vid protokollet

Dagmar Forne

 

Justeras                              Justeras                     Justeras

Per-Erik Åkerman        Berit Lundberg         Inga-Britt Bäck

 

 

 

Posted in Nyheter

Ornöenkäten 2011

Orno_strand_vinter_3

Under 2011 har alla hushåll på Ornö fått tillfälle att besvara en enkät avsedd som underlag för Framtidsgruppens arbete. Kommunens tjänstemän har sammanställt svaren i diagramform och i en sammanfattning.

Posted in Nyheter

Protestlista

protestlista

Namninsamlingen mot vindkraft på Ornö avslutades den 1 juli 2012, den samlade 232 namn. Så här löd texten:

NEJ till vindkraftverk på Ornö!

Kommunen planerar att etablera maximalt 50 vindkraftverk på Ornö; 25 på södra och 25 på norra ön.

* Många av dessa kommer att placeras inom och i direkt anslunting till BRONSÅLDERSBOSÄTTNINGAR med skärvstenshögar, röjda odlingsområden, stensättningar, enstaka och i grupp.

* Minsta påverkan på ROVFÅGELSTAMMEN kan vara förödande på tillväxt och vidmakthållande av bl.a. havsörn. Flera dokumenterade havsörnsbon finns inom de båda planerade vindkraftsområdena på norra och södra ön.

* Ornös invånare har sökt sig till ön därför att de vill leva i en oexploaterad kulturbygd som är fri från tätorternas ständigt pågående brus och buller. TYSTNADEN kommer att vara ett minne blott.

Säg NEJ till vindkraft på Ornö, eftersom det innebär ett icke reversibelt intrång i en opåverkad naturmiljö!

Som många andra är även vi positiva till miljövänliga alternativ men i detta fall skulle det vara mycket olämpligt med en sådan koncentration av stora aggregat med allt vad det innebär av miljöförstöring.

Med vänlig hälsning


Den här namninsamlingen startades den 22 mars 2010 av Ing-Marie Berg Granström
Insamlingen avslutades den 1 juli 2012

 

Listan med undertecknarna finns här.


Posted in Nyheter

Den bästa placeringen av vindkraftverk

Farjan_fotomontage

Användningen av Stockholms skärgård är såväl en lokal som regional fråga. Andra kommuner har haft synpunkter på de aktuella planerna och Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett flera områden ute till havs som Riksintresse för vindkraft. Ornöborna har inget emot en etablering av vindkraftverk i en miljö där de inte stör människor, natur, kultur. Varför inte etablera vindkraft i de av Länsstyrelsen anvisade områdena i större vindkraftsparker? Vindkraftverk skall naturligtvis placeras i den mest lämpliga miljön. Ornö är ingen lämplig placering och gör mer skada än nytta.

Posted in Nyheter

Vindkraft & framtid

Vastergarden_fotomontage_600x400

Ornö är en ö med en bofast befolkning om cirka 300 personer men sommartid flerfaldigas befolkningen genom turister, fritidshusanvändarna med gäster m.fl. Den bofasta befolkningen och fritidsboende är beroende av varandra; fritidsboende kan nyttja servicen på ön med butik, hantverkare, restaurang m.m. Genom att fritidsboende handlar med de permanentboende möjliggörs året runt service.
Under de senaste decennierna har antalet fastboende på Ornö ökat, och antalet fritidsboende blivit fler. Servicen har på många områden förbättrats och nya arbetstillfällen har skapats . Det har varit en lugn och i huvudsak god utveckling. Denna goda utveckling riskerar att brytas.
Vindkraftverk ökar inte Ornös attraktivitet utan tvärtom riskerar vindkraftverken att medföra sjunkande attraktivitet och mindre antal besökare, vilket kan leda till en negativ utveckling för ön.
Vindkraftverk minskar även möjligheterna att inom stora delar av Ornö i framtiden skapa bostadsområden för såväl permanentboende som för fritidsboende eller annan alternativ användning. Detta torde inte gälla endast där vindkraftverken är placerade, utan även i områdena kring vindkraftverken där ljudnivåerna är för höga. Detta gäller för all överskådlig tid. Utan att ta ställning till om ytterligare bostadsområden på Ornö är möjliga eller lämpliga, menar Föreningen Ornöborna att det är olyckligt att låsa Ornös framtid för kommande generationer vid en industriell lösning som endast gynnar privata kommersiella intressen utan koppling till Ornö.

Posted in Nyheter

Vindkraftverk & arbeten

Tumbnail_vindkraft_1

Vindkraftverken kommer inte att skapa några arbetstillfällen på Ornö, men kan tvärtom minska möjligheterna till arbete då öns attraktion minskas. Installationerna sköts av leverantörerna.

Posted in Nyheter