Ornöenkäten 2011

Orno_strand_vinter_3

Under 2011 har alla hushåll på Ornö fått tillfälle att besvara en enkät avsedd som underlag för Framtidsgruppens arbete. Kommunens tjänstemän har sammanställt svaren i diagramform och i en sammanfattning.

Posted in Nyheter

Protestlista

protestlista

Namninsamlingen mot vindkraft på Ornö avslutades den 1 juli 2012, den samlade 232 namn. Så här löd texten:

NEJ till vindkraftverk på Ornö!

Kommunen planerar att etablera maximalt 50 vindkraftverk på Ornö; 25 på södra och 25 på norra ön.

* Många av dessa kommer att placeras inom och i direkt anslunting till BRONSÅLDERSBOSÄTTNINGAR med skärvstenshögar, röjda odlingsområden, stensättningar, enstaka och i grupp.

* Minsta påverkan på ROVFÅGELSTAMMEN kan vara förödande på tillväxt och vidmakthållande av bl.a. havsörn. Flera dokumenterade havsörnsbon finns inom de båda planerade vindkraftsområdena på norra och södra ön.

* Ornös invånare har sökt sig till ön därför att de vill leva i en oexploaterad kulturbygd som är fri från tätorternas ständigt pågående brus och buller. TYSTNADEN kommer att vara ett minne blott.

Säg NEJ till vindkraft på Ornö, eftersom det innebär ett icke reversibelt intrång i en opåverkad naturmiljö!

Som många andra är även vi positiva till miljövänliga alternativ men i detta fall skulle det vara mycket olämpligt med en sådan koncentration av stora aggregat med allt vad det innebär av miljöförstöring.

Med vänlig hälsning


Den här namninsamlingen startades den 22 mars 2010 av Ing-Marie Berg Granström
Insamlingen avslutades den 1 juli 2012

 

Listan med undertecknarna finns här.


Posted in Nyheter

Den bästa placeringen av vindkraftverk

Farjan_fotomontage

Användningen av Stockholms skärgård är såväl en lokal som regional fråga. Andra kommuner har haft synpunkter på de aktuella planerna och Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett flera områden ute till havs som Riksintresse för vindkraft. Ornöborna har inget emot en etablering av vindkraftverk i en miljö där de inte stör människor, natur, kultur. Varför inte etablera vindkraft i de av Länsstyrelsen anvisade områdena i större vindkraftsparker? Vindkraftverk skall naturligtvis placeras i den mest lämpliga miljön. Ornö är ingen lämplig placering och gör mer skada än nytta.

Posted in Nyheter

Vindkraft & framtid

Vastergarden_fotomontage_600x400

Ornö är en ö med en bofast befolkning om cirka 300 personer men sommartid flerfaldigas befolkningen genom turister, fritidshusanvändarna med gäster m.fl. Den bofasta befolkningen och fritidsboende är beroende av varandra; fritidsboende kan nyttja servicen på ön med butik, hantverkare, restaurang m.m. Genom att fritidsboende handlar med de permanentboende möjliggörs året runt service.
Under de senaste decennierna har antalet fastboende på Ornö ökat, och antalet fritidsboende blivit fler. Servicen har på många områden förbättrats och nya arbetstillfällen har skapats . Det har varit en lugn och i huvudsak god utveckling. Denna goda utveckling riskerar att brytas.
Vindkraftverk ökar inte Ornös attraktivitet utan tvärtom riskerar vindkraftverken att medföra sjunkande attraktivitet och mindre antal besökare, vilket kan leda till en negativ utveckling för ön.
Vindkraftverk minskar även möjligheterna att inom stora delar av Ornö i framtiden skapa bostadsområden för såväl permanentboende som för fritidsboende eller annan alternativ användning. Detta torde inte gälla endast där vindkraftverken är placerade, utan även i områdena kring vindkraftverken där ljudnivåerna är för höga. Detta gäller för all överskådlig tid. Utan att ta ställning till om ytterligare bostadsområden på Ornö är möjliga eller lämpliga, menar Föreningen Ornöborna att det är olyckligt att låsa Ornös framtid för kommande generationer vid en industriell lösning som endast gynnar privata kommersiella intressen utan koppling till Ornö.

Posted in Nyheter

Vindkraftverk & arbeten

Tumbnail_vindkraft_1

Vindkraftverken kommer inte att skapa några arbetstillfällen på Ornö, men kan tvärtom minska möjligheterna till arbete då öns attraktion minskas. Installationerna sköts av leverantörerna.

Posted in Nyheter

Vindkraft och turism

Tumbnail_vindkraft_1

Beträffande turistnäringens påverkan av vindkraftverk har Norconsult vidare angett följande i framtaget planeringsunderlag
”Huruvida vindkraftverken är tydligt exponerade vindkraftverk har betydelse för hur turismen påverkas. Det finns exempel på vindkraftparker i vackra landskap, bl.a. i Skottland, som lockar många turister.”
Ornöborna delar inte denna uppfattning och tror inte att vindkraftverken kommer leda till utveckling av turism.  Tvärtom kommer Ornös attraktion i form av avkopplande naturupplevelser att förstöras.

Posted in Nyheter

Friluftslivets påverkan

Orno_solnedgang_2

Stockholms skärgård och Ornö är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Genom anläggande av vindkraftverk med dess vägar, ledningar och anläggningar kommer friluftslivet att begränsas genom minskade möjligheter till t.ex. ostörd vandring i skogen, bär och svampplockning m.m.

Posted in Nyheter