Årsstämman 2012, protokoll

 

 

I år firar Föreningen Ornöborna 10-års jubileum, så årsmötet avhölls i lite festligare former med extra förplägnad. Vänner från OSIF var inbjudna.

 

Bertil och Claudia avslutade dagen med en mycket uppskattad musikstund.

 

 

Protokoll fört vid Föreningen Ornöbornas årsstämma den 19 maj 2012.
§1. Till mötesordförande valdes Per –Erik Åkerman

§2. Till sekreterare för mötet valdes Dagmar Forne

§3. Justeringsmän Berit Lundberg och Inga-Britt Bäck

§4. Konstaterades att årsstämman är behörigen utlyst

§5. Närvarolista gick runt. Se sep. bilaga.

§6. Fastställande av dagordning

§7. Verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes

§8. Revisionsberättelse lästes upp och godkändes

§9. Resultaträkning fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10. Beslöts att inget arvode ska utgå till styrelsen

§ 11 Beslöts enligt Valberedningens förslag, se bilaga. Antalet ledamöter är även i fortsättningen 10.

§12. Val av ordförande: Bo Granström omvaldes på 1 år

§13. Val av vice ordförande: Per Erik Åkerman omvaldes på 1 år.

§14. Övriga funktionärer: Lars Lundfeldt adjungerades som föreningens historiker.

§15 Revisor Maj Britt Andersson

§16 Revisorsuppleant Lillian Ekström

§17 Valberedning:Berit Lundberg nyvaldes på 1 år och Ing-Marie Berg Granström omvaldes på 1 år

§18 Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor för 2013, varav 25 kronor går till Sjöräddningen.

§19 Övriga ärenden:

Den föreslagna sammanslagningen mellan Föreningen Ornöborna och Ornö Skärgårds Intresseförening (OSIF) diskuterades.

Förslag från företrädarna för OSIF Per Fridén och Bert Melén att båda föreningarna skulle läggas ner och en ny organisation med ny styrelse och nya, förhoppningsvis yngre medlemmar skulle bildas framfördes.

En tanke är att en ny organisation ska emanera ur Framtidsgruppen, som både Ornöborna och OSIF är engagerade i. Den nya konstellationen får ta ställning till ev. medlemskap i Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO)

En hake i sammanhanget är att de föreningar som ingår i SIKO bara ger fastboende skärgårdsbor rösträtt.

Frågan bordlades.

§ 20 Mötet avslutades

 

 

Vid protokollet

Dagmar Forne

 

Justeras                              Justeras                     Justeras

Per-Erik Åkerman        Berit Lundberg         Inga-Britt Bäck

 

 

 

Leave a Reply