Angående Buss 869 Gullmarsplan-Dalarö

Idag har Föreningen Ornöborna skickat in ett svar på Nobinas remiss: “Remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn”. Se bilagd bilaga Buss 869

Posted in Nyheter

Nya Arbetsformer i Föreningen Ornöborna.

Bild1Bild2

Posted in Nyheter

”Felaktiga krav att husägare ska köpa slamslang”

Uppdaterad 2013-12-12

Tidningen Skärgården hade 2013-11-28 en mycket intressant artikel om Värmdö kommuns krav på at fastighetsägarna ska installera slamsugningsslangar om avståndet för sugbilen är över 10 meter.

Socialdemokraterna i Värmdö har lusläst  Arbetsmiljöverkets regler och kommit fram till att det är avloppsentreprenörens ansvar, inte fastighetsägarna! Haninge kommun/SRV har ju exakt samma krav på oss i Mörbyfjärden och många av oss har fått brev om att vi måste installera sugslangar.

Läs artikeln här

Tillägg från ny artikel i Skärgården 2013-12-12:

Värmdö kommun backar om slamtömning och tar bort kravet på att fastighetsägare ska köpa slamslang!

“Vi väntar på klart besked från Avfall Sverige (branschorganisation inom avfall och återvinning). Sedan kommer varje kommuns politiska grupp att ta beslut om hur de ska hantera frågan”
Tagged with:
Posted in Nyheter

Dispens avlopp

Vill du ansöka om dispens med att anlägga nytt avlopp?

Vi har sammanställt tre förslag till hur du kan skriva en dispensansökan som du hittar under menyn Avloppen, klicka här.

 

Tagged with:
Posted in Nyheter

Välkommen till Ornoborna.se

Ornöborna är en ideell förening som bildades 2002. Vid denna tidpunkt fanns redan Ornö Skärgårds Intresseförening, OSIF. Då OSIF är medlem i SIKO har endast de bofasta medlemmarna rösträtt.
Av denna anledning bildades Föreningen Ornöborna; föreningen som tillåter både bofasta och fritidsboende rösträtt. Föreningen har 2012 cirka 120 betalande medlemmar.
Det första året styrdes föreningen av en interimsstyrelse; den första riktiga årsstämman föreningen hade var år 2003. Föreningens stadgar är daterade 2002. Föreningen är skriven på Ornö.

“Föreningen Ornöborna skall verka för en humanistisk, teknisk och ekonomisk utveckling på Ornö. Det betyder att hänsyn blir ett nyckelord i alla föreningens göranden och låtanden. Föreningen skall stärka gemensamheten mellan fast och fritidsboende på Ornö med omkringliggande öar. Det handlar om att penetrera och driva frågor om utveckling och samtidigt ta hänsyn till mänskliga värden. bl.a. på ett sådant sätt att Ornös naturliga särart inte på det minsta sätt äventyras. Ornöborna måste alltså vara rädda om utvecklande idéer, naturen och människor på ön. Och allt detta samtidigt.”

Posted in Nyheter

Rädda Huvudskär

Huvudskärs framtid är under diskussion. Tänk om det blir som på nedre bilden. Samma vy, 2 versioner. Läs senaste inlägget, publicerat av de samarbetande föreningarna på Ornö september 2012.

Ornöföreningarnas skrivelse till Fortverket, september 2012

 

 

 

 

 

 

 

Tagged with:
Posted in Nyheter

Årsstämman 2012

I år firar Föreningen Ornöborna 10-års jubileum, så årsmötet avhölls i lite festligare former med extra förplägnad. Vänner från OSIF var inbjudna.

Bertil och Claudia avslutade dagen med en mycket uppskattad musikstund.

 

 

 

Protokoll fört vid Föreningen Ornöbornas årsstämma den 19 maj 2012.
§1. Till mötesordförande valdes Per –Erik Åkerman

§2. Till sekreterare för mötet valdes Dagmar Forne

§3. Justeringsmän Berit Lundberg och Inga-Britt Bäck

§4. Konstaterades att årsstämman är behörigen utlyst

§5. Närvarolista gick runt. Se sep. bilaga.

§6. Fastställande av dagordning

§7. Verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes

§8. Revisionsberättelse lästes upp och godkändes

§9. Resultaträkning fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§10. Beslöts att inget arvode ska utgå till styrelsen

§ 11 Beslöts enligt Valberedningens förslag, se bilaga. Antalet ledamöter är även i fortsättningen 10.

§12. Val av ordförande: Bo Granström omvaldes på 1 år

§13. Val av vice ordförande: Per Erik Åkerman omvaldes på 1 år.

§14. Övriga funktionärer: Lars Lundfeldt adjungerades som föreningens historiker.

§15 Revisor Maj Britt Andersson

§16 Revisorsuppleant Lillian Ekström

§17 Valberedning:Berit Lundberg nyvaldes på 1 år och Ing-Marie Berg Granström omvaldes på 1 år

§18 Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor för 2013, varav 25 kronor går till Sjöräddningen.

§19 Övriga ärenden:

Den föreslagna sammanslagningen mellan Föreningen Ornöborna och Ornö Skärgårds Intresseförening (OSIF) diskuterades.

Förslag från företrädarna för OSIF Per Fridén och Bert Melén att båda föreningarna skulle läggas ner och en ny organisation med ny styrelse och nya, förhoppningsvis yngre medlemmar skulle bildas framfördes.

En tanke är att en ny organisation ska emanera ur Framtidsgruppen, som både Ornöborna och OSIF är engagerade i. Den nya konstellationen får ta ställning till ev. medlemskap i Skärgårdens Intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO)

En hake i sammanhanget är att de föreningar som ingår i SIKO bara ger fastboende skärgårdsbor rösträtt.

Frågan bordlades.

§ 20 Mötet avslutades

 

 

Vid protokollet

Dagmar Forne

 

Justeras                              Justeras                     Justeras

Per-Erik Åkerman        Berit Lundberg         Inga-Britt Bäck

 

 

 

Posted in Nyheter