Den 14 oktober fick Ornö besök av kommunledningen i Haninge

Anteckningar från möte den 14 oktober 2023 med kommunledning i Haninge.

På inbjudan av föreningen Ornöborna besökte kommunledningen i Haninge, Sven Gustafsson, Nicole Forslund och Martin Strömvall Ornö den 14 oktober. Besöket inleddes med ett möte mellan kommunledningen och styrelsen i föreningen Ornöborna. Därefter följde ett öppet möte för fast- och fritidsboende på Ornö, totalt ca 30 personer (inkl. kommunledning och styrelsen i föreningen Ornöborna) deltog. Föreningen Ornöbornas ordförande Per-Erik Åkerman hälsade alla välkomna vid de båda mötenas öppnande. Sven Gustafsson inledde med att informera om att den nuvarande kommunledningen har en tydlig politisk riktning och utgör en stark koalition. Och att Haninge kommun har ett underskott på 50 miljoner kronor, varför det är kommunstyrelsens främsta prioritet.

Översiktsplan

Den nuvarande ledningen i Haninge kommun kommer att jobba med en fördjupad översiktsplan. Den översiktsplan som finns för fritidsboende och fastboende gäller. (Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050. Granskningshandling 2016-03-07. Den hittar du på Haninge kommuns hemsida: www.haninge.se ).

Att bo på Ornö.

Diskussion angående behovet av bostäder på Ornö, behov av olika slags bostäder finns bl.a. för att unga ska kunna bo kvar på Ornö. Problemet med Ornö är att så stor del av ön är privatägd och då krävs det markanvisning för att privatpersoner skall kunna köpa mark och bygga sitt eget boende. Angående bygglov så påverkar bl.a. strandskyddet beslut om bygglov. Nuvarande ledning prövar ”beslut” i högre utsträckning än tidigare vilket innebär att beslut fattat av tjänstemän kan omprövas av politiker. Dock kan inte den politiska ledningen frångå bl.a. riksintressen som alltid väger tyngre än personliga intressen. Enligt Sven Gustafsson räcker det inte med att fördubbla antalet fastboende på ön. Ornö är en kärnö där cirka två tusen fastboende (= 2000 som betalar kommunalskatt) behövs för att kommunen ska kunna tillgodose samhällsservice på ön. Och återigen så behöver markägarna visa intresse av att upplåta mark för byggnation av bostäder. Ovanstående diskuterades och redogjordes för även på det öppna mötet. Vidare diskuterades att tillgången på vatten på Ornö kan vara väsentligt för var eventuella framtida bostäder/bostadsområden kan planeras.

Kommunikationer och Ornö som kärnö

Enligt den politiska ledningen är en färja i statlig regi en förutsättning för att Ornö ska kunna utvecklas som kärnö, både vad gäller befolkningsunderlag, arbetstillfällen och social service. Människor ska kunna bo på fastlandet och arbeta på Ornö och vice versa. Det råder politisk enighet i Haninge kommun om att färjan ska bli statlig. Men oenigheten som råder på ön huruvida en övergång till statlig färja är att föredra kan fördröja processen med omställning till statlig färja. Ovanstående diskuterades även på det öppna mötet. Vidare togs frågan om vattenburna transporter till och från Ornö upp, frågan lämnades efter en kort diskussion.

Klockargården

Klockargården, K-märkt fastighet, är föremål för renovering av fasad och tak. Vid det öppna mötet framkom att kommunen inte har resurser att ansvara för fastighetens förvaltning varför frågan om fastighetens tillhörighet till lämplig förening på Ornö berördes. Från Museiföreningen framfördes önskemål om att få tillgång till lokal i Klockargården. Ornö skola har behov av lokal för ett skolbibliotek. Förslag att offentliga toaletter kan inrymmas i Klockargården, eftersom det inte finns några offentliga toaletter på Ornö. Framförallt inte i ”Ornö centrum”, som har många turister/besökare sommartid.

Avlopp och nödvatten till Ornö

Idag lämnar stora mängder avloppsslam och vatten Ornö. Haninge kommun har ett ansvar för skolans avlopp samt är delägare i det Miljötillstånd som finns och ligger i den ideella föreningen KOVA. Slamhanteringsfrågan lyftes vilket kommunledningen tar med sig för diskussioner med SRV och deras hantering avseende tömning av enskilda avlopp och slamhantering. Vid det öppna mötet togs frågan om skolans avlopp upp, i dagsläget förorenar skolans avlopp gäddfabriken i Kyrkviken. Angående nödvatten till Ornö är det inte en prioriterad fråga för kommunen.

Sophantering på Kymendö

Från oktober till och med april har inte Kymendö någon hämtning av hushållssopor. Boende på Kymendö är hänvisade till sopstation på Dalarö där soptunnorna ofta är fulla varvid boende på Kymendö inte blir av med sina hushållssopor. Problemet är uppmärksammat av kommunen och under 2024 kommer sophanteringen att ske fastighetsnära.

Skogsavverkning

Fråga om kommunen kan påverka processen avseende markägarnas skogsavverkning; som ofta resulterar i kalhyggen, togs upp på det öppna mötet. För närvarande är det områden i direkt anslutning till Mörbyfjärdens sommarstugeområde som är i fokus för avverkning vilket kommer att påverka närmiljön för boende i Mörbyfjärden. Kommunledningen hänvisade till regelverket som finns för skogsavverkning.

Toalett på Dalarö

Kommunen agerar avseende att kunna ha en året-runt öppen toalett i anslutning till färjeläget på Dalarö.

Mötet avslutades med att föreningen Ornöbornas ordförande Per-Erik Åkerman tackade kommunledningen och alla närvarande för att de kom till mötet. Och att föreningen Ornöborna kommer att fortsätta att hålla kontakten med kommunledningen gällande de svar på frågor som vi på Ornö har.

Vidare så passade han på att berätta att vårt möte med Region Stockholm (21/4-23) har givit resultat genom att Dalarö VC kommer ut till Ornö i november för att vaccinera de som så önskar.

Han ville också framföra att om man tycker att föreningen Ornöborna arbetar med viktiga frågor som utvecklar Ornö, så får man gärna bli medlem i föreningen Ornöborna.

150:-/år kostar det och man sätter in det på bg. 5555-2087.

Alla i föreningens styrelse jobbar helt ideellt.

Tack för idag!

 

Nedan finns frågorna som sändes till kommunledningen innan mötet.

Inför mötet den 14 oktober har styrelsen för Föreningen Ornöborna tillsänt kommunledningen frågor enligt nedanstående:

I artikeln ”16 byggplaner skrotas i hela Haninge” i tidningen Mitt i Haninge (publicerad 2023-09-11 06:57) står bland annat att läsa: ”Det politiska styret i Haninge har rensat bland kommunens stadsbyggnadsprojekt. Nu river man upp 16 tidigare beslut.”

Längst ned i artikeln finns en ruta med alla projekt man rivit upp, bland annat:

Ornö – 15 lägenheter för helårsboende i parhus eller flerfamiljshus i Kyrkmalmen. Hela artikeln kan man läsa på www.mittihaninge.se

 

Så till våra frågor inför kommunledningens möte på Ornö den 14/10:

*/ Med hänvisning till ovanstående artikel i Mitt i Haninge: Hur ser planerna ut för ett äldreboende på Ornö? Och var skall det placeras?

*/ Vad har Haninge kommun för planer för bofasta skärgårdsbor för att kunna bygga permanenta åretruntbostäder samt att kunna driva sina företagsverksamheter i en levande skärgård? Samt frågan om generationsskifte, hur skall följande generationer kunna bygga åretruntboende och livnära sig i skärgården?

*/ SRV- Åretrunthämtning av hushållssopor på Kymendö för åtta (8) åretruntboende skärgårdsfamiljer. Nu är det hämtning från 1/5 till 30/9.

*/ Hur ser planeringen ut angående Ornö skolas avlopp?

*/ Hur kan Haninge kommun använda sig av sin andel i den ideella föreningen KOVA (som har ett Miljötillstånd) för att uppföra allmänna toaletter i Kyrkviken, Ornö?

*/ Vad har Haninge kommun för planer för Klockargården, Ornö?

*/ När kommer nödvatten via ledning från fastlandet till Ornö?

*/ Har Haninge kommun planer på att låta Ornöfärjan ingå i nästa Regionsplan?

*/ När anhåller Haninge kommun om regionstöd för annat färjeläge än Dalarö?

*/ Var finns möjligheten (se föreningen Ornöbornas ”Ornö 2025 – en gemensam vision. Idéprogram”) att bygga bostäder för att öka det bofasta antalet på Ornö till 600 st?

*/ Hur långt har Haninge kommuns Översiktsplan (ÖP) avancerat?

*/ Har Haninge kommun några planer på att upprätta en detaljplan för något område på Ornö?

*/ När införs det en året runt öppen allmän toalett på Dalarö?

*/ När skall den gamla vänthallen i Lättinge rustas upp? Den står nu och förfaller.

 

/Slut.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå